Terapia Pedagogiczna


W naszej Poradni oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, udzielaną w postaci:

 • terapii indywidualnej i grupowej,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych, w tym: korekcyjno-kompensacyjnych (dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne),
 • porad i konsultacji.

Terapia Pedagogiczna


W naszej Poradni oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, udzielaną w postaci:

 • terapii indywidualnej i grupowej,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych, w tym: korekcyjno-kompensacyjnych (dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne),
 • porad i konsultacji.

Terapia Pedagogiczna


W naszej Poradni oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, udzielaną w postaci:

 • terapii indywidualnej i grupowej,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych, w tym: korekcyjno-kompensacyjnych (dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne),
 • porad i konsultacji.

Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach grupowych oraz integracyjnych. Trening Umiejętności Społecznych i Interpersonalny dla dzieci i młodzieży daje niezwykłą możliwość do:
 • odkrycia mechanizmów funkcjonowania grupy,
 • spostrzeżenia informacji o swojej pozycji w jej obrębie,
 • rozwinięcia umiejętności porozumiewania się.
Zajęcia specjalistyczne kierowane są dla dzieci od najmłodszych lat.
Poprzez zindywidualizowane podejście pełnią funkcję nie tylko korekcyjno- kompensacyjnej pracy z uczniem, ale dają możliwość efektywnej nauki i osiągania sukcesów poprzez zabawę.

Terapia pedagogiczna to dobry sposób na:
 • wszechstronny rozwój umysłowy, psychiczny i społeczny dzieci z utrudnieniami rozwojowymi,
 • wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania;
 • rozwijanie funkcji językowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej;
 • stymulację rozwoju i korektę zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się:
 • ćwiczenia orientacji przestrzennej;
 • ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała;
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej;
 • ćwiczenia sprawności manualnej;
 • ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci;
 • ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczości;
 • ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli;
 • ćwiczenia sprawności ortograficznej - umiejętności zastosowania zasad ortograficznych.
Dążeniem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń.